02/02/2018

La Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (DOGC núm. 7340, de 30.3.2017) va crear alguns impostos i en va modificar d’altres de ja existents, com és el cas de l’impost sobre grans establiments comercials (IGEC).  

Així mateix, el DOGC d’avui publica l’Ordre VEH/7/2018, de 30 de gener, per la qual s’aprova el model d’autoliquidació 910 de l’impost sobre grans establiments comercials, i també n’estableix l’obligació de presentació telemàtica a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària de Catalunya. 

L’IGEC és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya i es defineix com un impost mediambiental, atès que grava la singular capacitat econòmica que concorre en determinats establiments comercials com a conseqüència d'estar implantats en grans superfícies, ja que aquesta circumstància pot generar externalitats negatives en el medi ambient, amb un cost que aquests establiments no assumeixen. Així, constitueix el fet imposable de l'impost l'impacte mediambiental derivat de la utilització de grans superfícies amb finalitats comercials. 

Fins a l’entrada en vigor de la Llei 5/2017, la base imposable es determinava segons la superfície de l’establiment en metres quadrats. A partir de l’1.4.2017, en canvi, la base imposable s’ha de determinar tenint en compte el nombre de vehicles que, durant el període impositiu, accedeixen a l'aparcament de l'establiment comercial, d'acord amb les lectures dels sistemes de mesurament dels accessos, i amb un coeficient corrector aplicable segons el percentatge de places d'aparcament. Si l’establiment no disposa d’un instrument de comptatge de vehicles o no disposa d’aparcament, la base imposable es calcula aplicant una fórmula que la Llei 5/2017 concreta.  

Sobre la base imposable, s’hi ha d’aplicar el mínim exempt de 27.000 vehicles quan el període impositiu equival a l’any natural sencer. En cas contrari, aquest mínim s’ha de prorratejar: per a l’exercici 2017, el període impositiu es va iniciar el dia 1.4.2017; per tant, si no s’ha produït el tancament de l’establiment abans del 31.12.2017, el mínim aplicable és de 20.342 vehicles. També s’hi aplica el tipus de gravamen de 0,18 euros per vehicle.  

El període impositiu de l’IGEC coincideix amb l'any natural, tenint en compte que:

1) Quan l'obertura de l'establiment es produeixi en una data posterior a l'1 de gener, el període impositiu comprèn des de la data d'obertura fins al 31 de desembre del mateix any.
2) En el cas de tancament de l'establiment, el període impositiu comprèn des de l'1 de gener fins a la data de tancament. 

Així, l'impost es merita el 31 de desembre de cada any, llevat dels casos de tancament de l'establiment, en què l'impost es merita en la data de tancament, i l'autoliquidació i el pagament corresponent s’han de dur a terme entre els dies 1 i 20 del mes de febrer següent a la data de meritació de l'impost.

No obstant l’anterior, la Llei 5/2017 estableix un règim transitori per a l’exercici 2017, que, de manera excepcional, consta de dos períodes impositius:

1. El període impositiu comprès entre l'1.1.2017 i el 31.3.2017, per a la liquidació del qual és aplicable la Llei 16/2000, del 29 de desembre, de l'impost sobre grans establiments comercials, i les normes que la despleguen. Aquest 1r trimestre del 2017, es liquidarà mitjançant un rebut, que s’haurà de pagar de l’1 al 30 de juny del 2018.

2. El període impositiu comprès entre l’1.4.2017 i el 31.12.2017, en què és aplicable la regulació de l'impost continguda a la Llei 5/2017 i en les normes que el despleguin. De l’1 al 20 de febrer del 2018 cal fer una única autoliquidació que inclogui el 2n, 3r i 4t trimestres del 2017. La tramitació s’ha de fer telemàticament de manera obligatòria.

A la seu electrònica de l’ATC, hi trobareu tota la informació per tramitar telemàticament l’autoliquidació de l’IGEC (presentació i pagament). Podeu accedir als diversos aspectes de tramitació, al formulari d’autoliquidació del model 910 (amb identificació digital) i a la Guia de tramitació telemàtica.

Més informació i tramitació: