02/02/2018

Al DOGC d’avui s’ha publicat l’Ordre VEH/6/2018, de 30 de gener, per la qual s’aprova el model d’autoliquidació 990, de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial.

D’altra banda, l’any 2018 entren en vigor diverses modificacions normatives aprovades l’any 2017 que afecten aquest l’impost, al qual estan subjectes com a contribuents les companyies aèries i les persones físiques o jurídiques que operen o noliegen vols que surten d’un aeròdrom de Catalunya.

Les modificacions esmentades, que estableix l'article 4 de la Llei 2/2016, de 2 de novembre, de modificacions urgents en matèria tributària (DOGC núm. 7241, de 7.11.2016), van entrar en vigor l’1 de gener del 2017 i, per tant, afecten les declaracions que es presentin a partir del 2018 i impliquen la utilització d’un nou model d’autoliquidació.

El nou model 990 de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial té en compte els canvis introduïts per la Llei 2/2016, que tenen com a principal objectiu adequar l’impost a les regles del dret europeu en matèria d'ajuts d'Estat.

Així, s’ha ampliat el fet imposable al transport aeri de mercaderies, s’ha suprimit de la base imposable el límit de 20.000 vols i s’ha establert un únic tipus de gravamen.

La presentació del nou model d’autoliquidació i l’ingrés de l’import del deute tributari meritat el 31 de desembre del 2017 s’ha d’efectuar telemàticament a la seu de l’Agència Tributària de Catalunya entre l’1 i el 20 de febrer del 2018. En els casos en què el contribuent cessi la seva activitat i el període impositiu sigui inferior a l’any natural, el termini serà d’un mes des de la data en què aquest cessament es produeixi.