04/12/2017

La seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha ampliat les funcionalitats de presentació telemàtica d’ajornaments i fraccionaments als deutes derivats dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD, model 600; no disponible per al model 620, específic per a transmissió de vehicle usats) i sobre successions i donacions (ISD, models 650, 651, 652 i 653).

El tràmit telemàtic es pot fer en nom propi i també en nom de terceres persones (sempre que el presentador estigui adherit a un conveni per a la presentació telemàtica en nom d’altri) i l’accés a la funcionalitat requereix identificació digital —com pot ser l’idCAT Mòbil o qualsevol dels sistemes reconeguts pel Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC). 

Per demanar l’ajornament o el fraccionament telemàtic d’una autoliquidació de l’ITPAJD o l’ISD primer cal fer-ne la presentació, per a la qual cosa l’usuari ha d’accedir a la carpeta de tramitació, on trobarà disponibles dues opcions: 1) Pagar i presentar (s’ha d’utilitzar exclusivament per pagar i, després, presentar telemàticament l’autoliquidació) i 2) Presentar. Aquesta és l’opció que cal utilitzar si es vol fer un ajornament o un fraccionament de l’ITPAJD o l’ISD. Cal tenir present, així mateix, que aquesta opció no permet, després de fer la presentació dels impostos esmentats, fer-ne el pagament telemàtic.

D’altra banda, des del mes de juliol passat ja està disponible la possibilitat de demanar telemàticament l’ajornament o el fraccionament d’un deute per altres conceptes com ara:

1. Autoliquidacions de determinats tributs:
– Taxa sobre rifes, tómboles i combinacions aleatòries (model 040)
– Taxa sobre apostes (model 042)
– Taxa sobre el joc a casinos (model 044)
– Impost sobre els habitatges buits (model 510)
– Impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria (model 980)
– Impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial (model 990)

2. Liquidacions que l'ATC hagi emès i notificat, relatives a qualsevol impost que l'Agència gestioni.

3. Provisions de constrenyiment relatives a deutes en període executiu gestionats per l’ATC.

4. Diligències de deutes en període executiu i en fase d'embargament gestionats per l'ATC.

També des del juliol passat es pot tramitar telemàticament la interposició de recursos de reposició contra resolucions, liquidacions, provisions de constrenyiments i diligències d’embargament que l’ATC hagi emès i notificat.

A la seu electrònica de l’ATC, s’hi pot consultar la guia de tramitació telemàtica d’ajornaments i fraccionaments, amb informació detallada sobre aquets tràmit.