31/08/2017

Demà, dia 1 de setembre, entra en vigor la Resolució VEH/1959/2017 de 28 de juliol, per la qual s'instrueix sobre els òrgans competents en matèria d'ajornaments, fraccionaments i en el supòsit de pagament de deutes tributaris en espècie.

La nova resolució té com finalitat concretar la distribució d’aquestes funcions entre els diferents òrgans competents a partir de la publicació de l’Ordre VEH/117/2017, de 30 de juny, que regula l'estructura organitzativa de l'Agència Tributària de Catalunya i per la qual se suprimeixen diferents òrgans tributaris.

 D’acord amb la Resolució publicada, són competents per resoldre les sol·licituds d'ajornaments i fraccionaments:

a) El cap o la cap de l'Oficina Central de Recaptació de l'Agència Tributària de Catalunya, quan aquesta funció no estigui atribuïda a un altre òrgan.

b) El cap o la cap del Servei d'Ajornaments i Fraccionaments de l'Oficina Central de Recaptació de l'Agència Tributària de Catalunya, quan la quantia sigui igual o inferior a 100.000 euros, d'acord amb l'àmbit d'actuació assignat.

c) Els delegats i delegades territorials de l'Agència Tributària de Catalunya en relació amb els deutes tributaris, d'acord amb l'àmbit d'actuació assignat.

d) Els caps o les caps de les oficines territorials, en relació amb els deutes tributaris quan la quantia sigui igual o inferior als 100.000 euros, d'acord amb l'àmbit d'actuació assignat.