31/05/2017

Dijous, 1 de juny de 2017, entrarà en vigor l’Ordre VEH/85/2017, d'11 de maig, per la qual s'estableix l'obligació de l'ús dels mitjans electrònics en les presentacions i pagament de diverses autoliquidacions per a determinats obligats tributaris (DOGC 7370, de 16.05.2017).

D’acord amb el que estableix l’Ordre, la presentació de determinades autoliquidacions s’haurà d’efectuar i trametre a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya, i tindrà caràcter obligatori per als obligats tributaris següents:
- les persones jurídiques,
- les entitats sense personalitat jurídica,
- les persones que representin un contribuent que estigui obligat a la presentació i pagament electrònic,
- els intermediaris fiscals que presentin autoliquidacions per compte d’altri o de tercers,
- i les persones o entitats que, d’acord amb el que preveu l’article 92 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, tinguin la condició de col·laboradors socials en l’aplicació dels tributs i compleixin els requisits i les condicions que estableixi la normativa vigent.

Les autoliquidacions que s’hauran de presentar telemàticament de manera obligatòria són les relatives a:
- l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (models 600 i 620),
- l'mpost sobre successions i donacions (models 660 i 650, 651, 652 i 653),
- l'impost sobre les estades en establiments turístics (models 940 i 950),
- i la tributació sobre el joc (models 040, 042, 043, 044, 045 i 046).

Queden exonerades de la presentació per mitjans electrònics aquelles declaracions que no es puguin realitzar amb els mitjans tecnològics o programes d'ajuda que l'Agència Tributària de Catalunya posi a disposició dels contribuents. Podeu consultar més informació sobre les operacions exonerades a l'enllaç destacat d'aquesta notícia.

En cas que es produeixi alguna interrupció en el funcionament de la seu electrònica de l'Agència Tributària de Catalunya provocada per qualsevol incidència tècnica o del servei telemàtic, se n'informarà a través de la mateixa seu electrònica, s'ampliaran els terminis no vençuts, que s'especificaran també en aquesta seu electrònica.

Es pot consultar més informació útil per a la tramitació telemàtica:
http://atc.gencat.cat/ca/gestions/tramitacio-tributs/info-basica/

L’Ordre VEH/85/2017 significa un nou impuls al desplegament de l’administració electrònica a la Generalitat de Catalunya i s’inscriu en el marc de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix l'obligatorietat per a determinats subjectes de relacionar-se per mitjans electrònics amb les administracions públiques segons disposi cada administració o organisme i que aquesta obligació es pugui fer extensiva, mitjançant disposició reglamentària, a determinats col·lectius de persones físiques que, per raó de la seva capacitat econòmica i tècnica, dedicació professional i altres motius puguin acreditar que tenen accés i disponibilitat de mitjans electrònics necessaris.