18/05/2017

Segons l'Informe trimestral dels tributs de la Generalitat de Catalunya, que el Departament de Vicepresidència i Economia i Hisenda acaba de fer públic, la recaptació dels impostos gestionats per l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha augmentat el 22,8% el primer trimestre del 2017 respecte del mateix període del 2016, la qual cosa representa un increment de 134,8 M€.

Concretament, la recaptació ha estat de 725 M€, el 22,8% més que en el mateix període del 2016 (590,2 M€). En aquest increment, que reflecteix la recuperació progressiva de l’economia catalana, hi té molt a veure, sobretot, la recaptació de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, que hi ha aportat 486,6 M€, el 25,5% més que el 2016 (387,7 M€), i també l’augment significatiu de l’impost sobre les estades en establiments turístics (+10,8%, amb una recaptació de 8,9 M€), de la tributació sobre el joc (+26%, 58,7 M€) i de l’impost sobre successions i donacions, que creix el 3,3%, amb una recaptació de 121,3 M€.