16/05/2017

El dia 1 de juny de 2017 entrarà en vigor l’Ordre VEH/85/2017, d'11 de maig, per la qual s'estableix l'obligació de l'ús dels mitjans electrònics en les presentacions i pagament de diverses autoliquidacions per a determinats obligats tributaris.

D’acord amb el que estableix l’Ordre, publicada avui (DOGC 7370 de 16.05.207), s’hauran de presentar telemàticament de manera obligatòria les autoliquidacions següents: a) impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (models 600 i 620); b) impost sobre successions i donacions (models 660 i 650, 651, 652 i 653); c) impost sobre les estades en establiments turístics (models 940 i 950), i d) tributació sobre el joc (models 040, 042, 043, 044, 045 i 046).

La presentació de les autoliquidacions esmentades s’haurà d’efectuar i trametre a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya, i tindrà caràcter obligatori per als obligats tributaris següents:
- les persones jurídiques;
- les entitats sense personalitat jurídica;
- les persones que representin un contribuent que estigui obligat a la presentació i pagament electrònic;
- els intermediaris fiscals que presentin autoliquidacions per compte d’altri o de tercers,
- i les persones o entitats que, d’acord amb el que preveu l’article 92 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, tinguin la condició de col·laboradors socials en l’aplicació dels tributs i compleixin els requisits i les condicions que estableixi la normativa vigent.

Els obligats tributaris no inclosos en l'apartat anterior també poden presentar voluntàriament les autoliquidacions per mitjans electrònics amb les mateixes condicions que es determinen en aquesta Ordre, o bé presencialment a les oficines i delegacions de l'Agència Tributària de Catalunya dins dels horaris d'atenció al públic.

L’Ordre VEH/85/2017 significa un nou impuls al desplegament de l’administració electrònica a la Generalitat de Catalunya i s’inscriu en el marc de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix l'obligatorietat per a determinats subjectes de relacionar-se per mitjans electrònics amb les administracions públiques segons disposi cada administració o organisme i que aquesta obligació es pugui fer extensiva, mitjançant disposició reglamentària, a determinats col·lectius de persones físiques que, per raó de la seva capacitat econòmica i tècnica, dedicació professional i altres motius puguin acreditar que tenen accés i disponibilitat de mitjans electrònics necessaris.