13/03/2017

La seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya ja ha entrat en funcionament. Creada per l’Acord de govern 14/2017, de 21 de febrer, respon a l’objectiu de l'Administració de la Generalitat de Catalunya d’implementar de manera efectiva les noves tecnologies dins l'àmbit tributari, per facilitar l’accés dels contribuents als tràmits telemàtics que possibilitin el compliment de les obligacions tributàries.

La nova seu electrònica de l’ATC integra en un únic entorn la part informativa sobre tributs de l’anterior web (etributs.gencat.cat) i la part transaccional que oferia l’Oficina Virtual. Progressivament s’anirà implementant i ampliant l’oferta de serveis i la disponibilitat de realitzar en línia altres tràmits i funcionalitats, com pot ser la petició d’ajornaments i fraccionaments o la presentació de recursos i al·legacions. A més, des d’aquest mateix entorn es podrà consultar informació sobre:

- Els tributs propis i cedits.
- Els tràmits i gestions que es poden realitzar, així com recursos de suport disponibles.
- Informació de caire corporatiu.
- Accés a la normativa tributària i criteris de l’Administració.
- Els sistemes d’identificació digital.

Juntament amb un estil propi, que utilitza els colors identificatius de l’Agència Tributària de Catalunya, i una interfície de navegació moderna i atractiva, el disseny responsiu de la nova seu electrònica de l’Agència representa una millora en accessibilitat, seguint les directrius que la Generalitat de Catalunya estableix per als webs Gencat. El nou disseny permet visualitzar de manera òptima els continguts independentment del dispositiu des del qual s’accedeixi al web, ja sigui ordinador personal, tauleta o telèfon intel·ligent.  No obstant això, cal tenir present que els tràmits telemàtics únicament es poden fer des d’un ordinador.  

La informació s’estructura, de manera clara i intuïtiva, en quatre blocs diferenciats, amb l’objectiu de millorar la simplicitat i l’efectivitat de la navegació i facilitar als usuaris la cerca i gestió de la informació:

1. Capçalera, amb pestanyes que permeten l’accés als tràmits, informació, i a la carpeta de tributació, així com un cercador que permet filtrar per tràmits.
2. Notícies d’actualitat de caire tributari i “El més vist” del portal.
3. Què cal fer si... (enllaços a guies breus sobre els tràmits més comuns).
4. Accessos directes a tràmits, gestions i eines que s’utilitzen amb freqüència.

Seguint el marc normatiu que l’Acord de Govern d'aprovació dels criteris dels webs corporatius de 27 de gener de 2015 estableix amb la finalitat de garantir una presència homogènia i coherent a Internet, l’adreça de la seu electrònica de l’Agència és atc.gencat.cat. Els accessos a l’antic web etributs.gencat.cat, es redireccionaran cap al nou web.

S’han actualitzat també les adreces de contacte de suport a l’usuari: pel que fa a les incidències tècniques que es puguin produir durant el procés de tramitació, la nova adreça és suport@atc.cat. Quant a altres dubtes o consultes, cal utilitzar consultes@atc.cat.